V priebehu augusta 1970 bola Štátnou bankou Československou po dohode s ministerstvom financií ČSSR vypísaná obmedzená súťaž na umelecký návrh striebornej pamätnej 50 Kčs mince, ktorá má byť vydaná v máji 1971, pri príležitosti osláv 50. výročia založenia Komunistickej strany Československa ( KSČ ).

Účelom súťaže je získať umelecky hodnotné a technickým požiadavkám razby vyhovujúce návrhy na túto pamätnú mincu. K rieŠeniu súťažnej úlohy boli vyzvaní a výzvu tiež prijali títo výtvarníci:
1. FrantiŠek Davič z Kojetice u Prahy
2. Jiří Harcuba z Prahy
3. Zdeněk Kolářský z Prahy
4. Ján Kulich z Bratislavy
5. Imrich Svitava zo SpiŠskej Novej Vsi

Súťaže sa mimo vyzvaných výtvarníkov môžu zúčastniť i výtvarníci nevyzvaní, ktorým vŠak neprísluŠí nárok na vypisovaciu odmenu.Pre súťaž platí vŠeobecná výnimka z vyhláŠok ministerstva kultúry ČSR a SSR... Súťažné návrhy musia byť odovzdané, alebo odoslané do 30. októbra 1970 do 12 hod. do Štátnej banky československej - kabinetu platidiel.

Návrhy posúdi Komisia pre posudzovanie návrhov na čsl. peniaze, zloženej po jednom zástupcovi ministerstva financií ČSSR, Štátnej banky československej, ministerstiev kultúry ČSR a SSR po jednom členovi výtvarnej rady ministerstiev kultúry ČSR a SSR a jednom zástupcovi Štátnej mincovne v Kremnici, najneskôr do 15. novembra 1970. Predseda komisie sa zvolí zo zástupcov uvedených orgánov na schôdzke komisie. Komisia má právo rozhodnúť, či predložené návrhy splňujú vŠeobecné podmienky stanovené pre priznanie nároku na vypisovaciu odmenu a o udelení cien, resp. odmien. Každému účastníkovi súťaže prináleží za vytvorenie návrhu splňujúceho vŠeobecné podmienky odmena vo výŠke 3 000 Kčs. Udelením vypisovacej odmeny, ceny, poprípade odmeny v súťaži nevzniká účastníkovi súťaže nárok na realizáciu jeho návrhu.

Výber súťažného návrhu pre realizáciu potvrdzuje s konečnou platnosťou minister financií ČSSR po dohode s generálnym riaditeľom ŠBČS. Pokiaľ by bolo nutné na prijatom návrhu pre realizáciu previesť úpravy, tieto je povinný urobiť autor bezplatne v spolupráci so Štátnou mincovňou v Kremnici najneskorŠie do 4 týždňov po podpísaní dohody. V prípade, že by autor k realizácii vybraného návrhu úpravy nepreviedol, alebo nemohol previesť, či dokončiť z akýchkoľvek dôvodov v stanovenom termíne, má Štátna banka československá po dohode s Ministerstvom financií ČSSR, právo nechať previesť úpravy iným výtvarníkom, alebo zadať k realizácií iný návrh. Na víťaznom návrhu smie byť signatúra autora vyjadrená len v skratke, nie celého mena ( t. j. začiatočné písmeno priezviska, alebo symbolická značka ). Z citovaného výberu kapitol súťažných podmienok je zjavné, že doŠlo k zmene výberu členov poroty, upresneniu niektorých detailov pri vypracovaní súťažných návrhov ( ako napr. v reliéfe iniciálky autorov ), rozhodnutie o schvaľovaní a realizácií návrhov a iné.

Jednanie pre posudzovanie návrhov na čsl. peniaze bolo zvolané na stredu dňa 18. novembra 1970 do ŠBČS v Prahe a prebehlo za iných pracovných podmienok ako v minulosti. Počet členov poroty bol zredukovaný a skladal sa len z členov s hlasom rozhodujúcim. Zahájenie práce komisie previedol podpredseda Štátnej banky československej ich privítaním a oboznámením s organizačnými zmenami. Do uzávierky doŠlo 24 samostatných podaní obsahujúcich 24 návrhov na lícnu stranu a 26 návrhov na rubovú stranu pamätnej mince, od 17 autorov. Z toho 13 boli z Čiech a 4 zo Slovenska. Súťažné návrhy boli pripravené k hodnoteniu v poradí, ako dochádzali do banky od čísel 1 do 24.

Hodnotenie prebehlo aj v tomto prípade vyraďovacím spôsobom v 3 súťažných kolách. Komisia konŠtatovala, že súťažné návrhy vyzvaných výtvarníkov splňujú základné súťažné požiadavky a potvrdila pre nich jednohlasne nárok na vypisovaciu odmenu. Ich návrhy zaradené pod poradovými číslami 1, 9 - 10, 11 - 13, 15, 20 a 21 do súťaže. Návrhy, ktoré postúpili do 3. kola ( por. čísla 1, 11, 12, 15R, 20R a 24 ) boli hodnotené už z hľadiska požiadaviek na realizáciu. Bola u nich zvažovaná aj možnosť ich príp. vzájomných kombinácií a braný do úvahy dosiahnutý vývoj v tvorbe čsl. mincí ako prevedenie Štátneho znaku. Komisia udelila dve 2. ceny. Návrhu por. čísla 12 od autora J. Harcubu a návrhu por. čísla 1 Imricha Svitavu. 1. a 3 cena nebola udelená. Svoje doporučenie formulovala takto:
Komisia doporučuje realizovať návrhy ocenené 2. cenou v kombinácii: lícnu stranu návrhu č. 12 od autora doc. J. Harcubu a rubovú stanu od akad. sochára Imricha Svitanu. Por. číslo 1R, lebo oba návrhy majú značnú podobnosť vo formálnom rieŠení, z čoho je možné predpokladať jednotu oboch strán mince. Návrh I. Svitavu ( por. číslo 1R ), predstavuje symbolické vyjadrenie úlohy a poslanie KSČ, ako vedúcej pokrokovej sily naŠich národov symbolickým tvarom pochodne. Tiež i ostatné prvky sú citlivo rozložené po ploche a komponované okolo dominantného znaku. Je to návrh pôvodný a presvedčivo výtvarne formulovaný. Návrh doc. J. Harcubu ( por. číslo 12A ) má ako dominantu presvedčivo sochársky komponovaný Štátny znak v predpísanom tvare pavézy. Kompozícia písmena v 3 riadkoch a číslicou hodnoty mince tiež ako prvá strana mince tvorí prirodzený celok. Oba návrhy sú schopné realizácie až na nepatrné úpravy písma averznej strany ( líca )

Komisia ďalej doporučila vyplatiť zvýŠené odmeny:
- akad. sochárovi Jánovi Kulichovi, laureátovi Štátnej ceny, za sochársky zaujímavú a citlivo stvárnenú hlavu ženy na rubovej strane návrhu por. čísla 20
- akad. sochárovi Z. Kolářskému za pôsobivé Štylisticky zvládnuté rieŠenie rubovej strany návrhu por. čísla 15
- Karolovi Lackovi za kompozične dobré vyrieŠenie lícu a rubu návrhu a ich vzájomnú Štýlovú jednotu ako i využitie vkusných dekoratívnych prvkov ( por. číslo 24 ). Po skončení súťaže, ako je už doteraz zaužívané, vedenie ŠBČS informuje ministra financií ČSSR listom o výsledku súťaže a na základe predložených fotografií víťazného súťažného návrhu, žiada o jeho odsúhlasenie pre realizáciu.

Aj v tomto prípade vedenie ŠBČS svojim listom zo dňa 24. 11. 1970, informuje federálneho ministra financií Ing. R. Rohlíčka, Csc. o súťaži na pamätné 50 Kčs mince k 50 výročiu KSČ a pýta sa, či minister financií ČSSR súhlasí s kombináciou návrhou na realizáciu ( Harcuba - Svitana ). Schválenie návrhov sa vŠak zdržalo ( boli predkladané i na úV KSČ ). Na telefonický dotaz a urgenciu mincovne zástupca FMF oznámil len toľko, že sa pokúsia v čo najkratŠej dobe doručiť. Dňa 11. januára 1971 bol do mincovne z FMF odoslaný ďalekopis, ktorým sa oznamuje, že ,, dnes prejednal námestník ministra Ing. M. Zámečník s akad. sochárom J. Harcubom realizáciu jeho návrhu vrátane rubovej strany. J. Harcuba prepracuje rubovú stranu podľa zdelených pripomienok do 18. 1. 1971( o týždeň ) . Opravné návrhy sa predložia federálnemu ministrovi financií a 19. 1. t.m. odletí autor s modelmi do Kremnice. "

FMF zasiela dňa 18. 1. 1971 do mincovne správu dlp. " Návrh 50 Kčs k 50 výročiu KSČ ministrom financií ČSSR odsúhlasený ( č. j. II/762/71 J. Harcuba odletí z Prahy o 12 hod., schválené návrhy privezie osobne ". To sa v termíne uskutočnilo. Na averznej strane modelu bol potvrdený súhlas a doporučenie k realizácii Štátneho znaku ministrom kultúry ČSR. O zmenách v realizácii rubovej strany informoval telefonicky federálny minister financií podnikového riaditeľa dňa 21. 1. 1971, pri čom v krátkosti oznámil, ktoré úpravy na sadrovom modely reverzu sa majú previesť autorom:
a. upraviť hviezdu, aby vyjadrovala znázornenie straníckej hviezdy,
b. u kladiva previesť úpravy tak, aby celkove znak kosáka a kladiva vynikol a spolu s hviezdou vytvoril dominantné postavenie na minci. Autor návrhu akad. sochár J. Harcuba bol o požadovaných úpravách informovaný a prisľúbil ich včas urobiť.

Dňa 25. 1. 1971 Štátna banka čsl. v Prahe informuje svojim listom akad. sochára I. Svitavu o zmene autora reverznej strany návrhu vybratého na realizáciu pre pamätnú mincu k 50. výročiu KSČ takto: " V návaznosti na naŠe předcházející jednání s Vámi sdělujeme Vám, že ministr financií ČSSR po přejednaní v prědsednictvu úV KSČ rozhodl, aby pamětní stříbrná 50 Kčs mince k 50 výročí založení KSČ byla realizována podle soutěžního návrhu lícne a rubové strany od akad. sochára J. Harcubu. Přípravné prace k realizaci již byli zahájeny... "

Dňa 27. januára 1971 sa dostavili do Štátnej mincovne zástupcovia FMF a ŠBČS vedení námestníkom federálneho ministra financií Ing. M. Zámečníkom na dojednanie a vypracovanie " harmonogramu technicko- organizačných opatrení pre zaistenie prípravy výroby a včasného vydania pamätných strieborných 50 Kčs mincí k 50 výročiu založenia KSČ. " Dojednaný harmonogram celej prípravy výroby sa zo strany mincovne plnil podľa dojednaných termínov. Dňa 8. februára boli prvé vzhľadové skúŠobné razby zaslané na pripomienkovanie na FMF. Ku zaslaným vzorkom sa FMF vyjadruje svojím ďalekopisom dňa 11. 2. 1971 takto: " ... skuŠební vzhledové razby nové pamětní stříbrné 50 Kčs mince k 50 výročí založení KSČ byli 11. 2. 1971 schváleny ministrem Ing. Rohlíčkem, předsedou ŠBČS Ing. Svatoplukem Potáčem a autorem J. Harcubou. Mužete proto pokračovat v přípravě uvedených mincí podle dohodnutího harmonogramu ze dne 27. 1. 1971..."

Na základe tohto súhlasu mincovňa ihneď prikročila k vyhotoveniu definitívnych raziacich nástrojov z ktorých sa 5. marca 1971 vyrazili vzorky 50 Kčs mincí Špičkovej, tak i v bežnej kvalite. Dňa 8. marca 1971 boli osobne odovzdané na federálne ministerstvo financií k odsúhlaseniu. Podnikový riaditeľ mal 10. marca 1971 telefonický rozhovor s federálnym ministrom financií, ktorému oznámil okamžité zastavenie výroby pamätných strieborných 50 Kčs mincí podľa umeleckého návrhu akad. sochára J. Harcubu. Zároveň tiež oznámil, že už sú vyzvaní 2 umelci - akad. sochár Jozef Nálepa z Prahy a Ján Kulich z Bratislavy na vypracovanie nových umeleckých návrhov na túto pamätnú mincu. Vypracované návrhy majú spracovať v priebehu 14 dní.. "

Pozvánkou podpredsedu ŠBČS bola v užŠom zložení zvolaná komisia do ŠBČS v Prahe na deň 26. 3. 1971.

Dodatočne telegramom zo dňa 24. 3. 1971 bol termín schôdze pozmenený na deň 25. 3. 1971 na 15 hod. Toto bolo potvrdené aj listom FMF č.j. II/4616/71. Dôvod zmeny bol ten, že 26. 3. 1971 zasadalo predsedníctvo úV KSČ, kde mala byť podaná správa ako je výroba pamätnej mince k oslavám 50 výročia KSČ zabezpečená. Komisii boli predložené sádrové návrhy dvoch výtvarných umelcov: akad. sochára J. Nálepu z Prahy, laureáta Štátnej ceny a Jána Kulich, akad. sochára z Bratislavy. Po ich prehliadke prítomní členovia Komisie zhodnotili návrhy takto: Návrh J. Nálepu veľmi dobre prevedený po odbornej a obsahovej stránke
a. na averze, ktorý je veľmi dobre prevedený v novom spôsobe formy, má určité nedostatky v konŠtrukcii spojenia hlavy a trupu heraldického leva
b. na averze námet pripomína, aj keď len vzdialene realizovanú 3 Kčs mincu a to v kresbe stuhy
c. písmo na oboch stranách nie je dostatočne výrazné a podľa názoru komisie nebola docenená jeho výraznosť pre redukciu.

Návrh Jána Kulicha je schopný realizácie
a. averz je dobre situovaný v danej polohe
b. reverz kompozične dobrý po vŠetkých stránkach, ale vzhľadom k tomu, že striebro ako mincový materiál vyžaduje definitívny tvar návrhu, je nutné uvažovať, aby i figurálna kompozícia mala definitívnu formu. /Obe strany sú príliŠ hmotné. Ďalej je nutné uvážiť heraldický motív hviezdy na reverze v spojení s celkovou kompozíciou
c. písmo na oboch stranách nie je v realizácii ku hmote figurálnej kompozície

Po technickej stránke bude potrebné previesť úpravy, aby návrh v definitívnej forme zodpovedal možnostiam mincovnej technike ražby. Autor víťazného návrhu bol vyzvaný do mincovne na prevedenie úprav na modeloch. Počas návŠtevy bol v podniku podrobne oboznámený s technológiou prípravy modelov pre redukovanie, ako aj s technickou prípravou raziacich nástrojov od redukcií až po výrobu razidiel. Na základe získaných poznatkov potrebné a komisiou doporučované technické úpravy na modeloch previedol vo veľmi krátkom čase. Mincovňa od autora prevzala eŠte do konca marca opravené modely, z ktorých začala ihneď pripravovať redukcie.

Treba uviesť, že autor víťazného návrhu sa dosť ťažko zmieroval s úpravami vo figurálnej kompozícií, ktoré požadovala komisia / úprava hviezdy, písma, kosáka, kladiva /. Autor ich vŠak v konečnej fáze previedol na vysokej profesionálnej úrovni. Prvé vzhľadové razby mincí sa razili 9. apríla 1971 za prítomnosti zástupcov federálneho ministerstva financií, ako i autora návrhu. Vyrobené skúŠobné razby predbežne aj odsúhlasili. Po prevedenej skúŠke bol dojednaný harmonogram ďalŠej prípravy, ako i výroby mincí. Stanovoval jednoznačne termíny max. dodávok eŠte pred termínom začatia zjazdu KSČ ( druhá polovica mája 1971 ) .

Zástupca federálneho ministerstva financií prevzal 2 skúŠobné razby pamätnej 50 Kčs mince na definitívne vyjadrenie a odsúhlasenie predsedovi Štátnej banky v Prahe, ako i federálnemu ministrovi financií. Súhlasné vyjadrenie s ich prevedením obdržala mincovňa 13. apríla 1971. Po tomto súhlase prikročila k výrobe definitívnych nástrojov pre automatickú razbu mincí. Ukážkové vzorky na schválenie v bežnej i Špičkovej kvalite z definitívnych razidiel predložila mincovňa Štátnej banke československej a Federálnemu ministerstvu financií dňa 22. apríla 1971. Tieto boli schválené bez pripomienok (23. apríla 1971 ). Po obdržaní súhlasného stanoviska, začala hromadná výroba. SkúŠobné vzorky z umeleckého návrhu od akad. sochára J. Kulich sa nezachovali. V podstate sa od obehových mincí nelíŠili.

Vzorky pamätnej 50 Kčs mince k 50. výročiu založenia KSČ pripravovanej pre obeh z umeleckého návrhu od akad. sochára Jiřího Harcubu sú na fotografiách v prílohe. Dôvod nerealizovania tohto námetu je uvedený v " Správě o změne a rozhodnutí k přípravám ražby uměleckého návrhu pro pamětní stříbrnou 50 Kčs minci k 50 výročí KSČ v roku 1971 ...", vypracovanú federálnym ministerstvom financií, v ktorej sa uvádza : "Ražba pamětní stříbrné 50 Kčs mince k 50 výročí založení KSČ byla připravována podle uměleckého návrhu od akad. sochaře J. Harcuby z Prahy. Dne 3. 3. 1971 bylo nutno dalŠí přípravy k této ražbe zastavit, obzvláŠt ve zretelu k nečekanému zjiŠtení, že autor Jiří Harcuba vypracoval a realizoval pre KS cizinu medaileřské práce s tématikou poŠkozujíci zájmy ČSSR ve vztahu k zahraničí .. " ( Téma vstupu vojsk VarŠavskej zmluvy do ČSSR v roku 1968, ktorá bola realizovaná na striebornej medaile vo Švajčiarsku )

Po uvedenom zistení, dôsledky pre autora neboli závideniahodné. Po prepustení z väzby, jeho súťažné návrhy na čsl. mince, ktoré boli spravidla spracované veľmi pôsobivo na vysokej profesionálnej a umeleckej úrovni neboli vo vypisovaných anonymných súťažiach na mince, ktorých sa akad. sochár J. Harcuba zúčastňoval v konečnom dôsledku pre realizáciu predstaviteľmi banky a ministerstva financií schválené, aj keď ich súťažná komisia na realizáciu doporučila ( 100 Kčs V. Kaplan ). O zmenu postoja sa v značnej miere zaslúžila mincovňa v roku 1978 realizáciou 50 Kčs mince razenej k 650. výročiu mincovne, kde medzi zobrazenými námetmi historických mincí na reverze je i minca J. Harcubu. Námet schválilo ako vedenie Štátnej banky československej, tak i federálne ministerstvo financií, čím sa minca zrealizovala a dostala do obehu ( pôvodný námet na súťažnom modely pre 50 Kčs mincu k 650. výročiu mincovne bol iný. ) .

Zdroj: úryvok z nevydanej (pripravovanej) knihy Ing. Gejzu Chlapoviča - "SkúŠobné razby pamätných mincí Československa 1954 - 1992"

1 2 3